Zapowiedzi wydawnicze

Abstrakt (pl)

Książka stanowi opis studium przypadku i jest podsumowaniem projektu badawczego przeprowadzonego podczas studiów doktoranckich.  W pierwszym rozdziale autorka przedstawia model komunikacji rodzic – dziecko autorstwa Lauren Adamson i pokrótce omawia jego przydatność do analizy mowy skierowanej do dzieci. Następnie zamieszczono bardzo szczegółowy obraz umiejętności komunikacyjnych i językowych dzieci w pierwszym roku życia. Dwa kolejne rozdziały to opis mowy skierowanej do dzieci starszych i do niemowląt. Autorka opisuje zarówno to, jak rodzice dostosowują składnię, wymowę i treść swoich wypowiedzi do etapu rozwoju dziecka, jak i teorie tłumaczące źródła tych dostosowań i ich rolę w rozwoju języka. Motywami przewijającymi się przez całą pracę są uwarunkowania ewolucyjne mowy skierowanej do dzieci oraz problemy metodologiczne w jej analizie. Ostatni rozdział to opis samego projektu badawczego, podczas którego autorka śledziła zmiany w mowie rodziców do dziecka w pierwszym roku życia. Analiza objęła zarówno treść, formę, jak i funkcje wypowiedzeń kierowanych do dziecka oraz różnice między mową matki i ojca. Wyniki sugerują, że różne aspekty mowy skierowanej do dziecka zmieniają się wraz z jego rozwojem, a także pokazują różnice między użyciem języka przez matkę i ojca w komunikacji z dzieckiem.

Abstract (en)

The book describes a case study done as part of a PhD research project. In the first chapter the author presents Lauren Adamson’s model of parent-child communication and discusses its application in the analysis of child-directed speech. Next, the author provides a detailed description of communicative and linguistic abilities of children in the first year of life. The following two chapters describe child- and infant-directed speech. The author presents not only adaptations made by parents in terms of syntax, pronunciation, intonation and content, but also theories accounting for the adaptations and their impact on language development. Two motifs run throughout the whole book: firstly, evolutionary underpinnings of child-directed speech and methodological issues inherent in its analysis. The last chapter presents the research project itself. The author tracks changes in parents’ speech to their child throughout the first year of life. The analysis covers the form, function and content of utterances directed to the child and differences between the mother’s and father’s speech. The results show that different aspects of infant-directed speech do change with the child’s development. Also, the parents’ use of language when addressing the child proves to be different.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Językoznawstwo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Media są istotnym składnikiem kultury, edukacji, funkcjonowania społecznego, rynku pracy i demokracji. Książka, którą oddajemy w ręce czytelników poświęcona jest tematyce związanej z procesami wyrażania, komunikowania i edukowania, w których media pełnią znaczące role. Naukowe dociekania ukazujące związki mediów z kulturą, edukacją i funkcjonowaniem społecznym w polskiej przestrzeni akademickiej mają bogatą tradycję. W obrębie nauk o edukacji dawno dostrzeżono, że media mogą pełnić wielorakie funkcje edukacyjne, wspomagać procesy akwizycji wiedzy, stanowić efektywne i atrakcyjne źródła wiedzy. Nowe media na naszych oczach stają się nie tylko dziedziną narzędzi intelektualnych, wykorzystywanych w tworzeniu struktur wiedzy, ale przede wszystkim nową, ogólnoświatową domeną komunikowania, edukacji, funkcjonowania zawodowego i demokracji. Treść książki zgrupowana jest wokół kilku obszarów. Pierwszy z nich dotyczy ukazania problematyki nowych mediów w globalnym, kulturowym, technologicznym i edukacyjnym charakterze. Drugi, to wieloaspektowe spojrzenie na pedagogikę i edukację medialną w perspektywie dorobku polskiej myśli pedagogicznej. Trzeci, ukazuje różnorodne konteksty kulturowych, edukacyjnych i społecznych zastosowań nowych mediów. Zamieszczone w monografii teksty są pióra znawców problematyki; podsumowują aktualne dociekania naukowe, ukazują nowatorskie rozwiązania, budzą refleksje, z drugiej strony, otwierają obszary nowych, interesujących rozważań o dużym potencjale teoretycznym i praktycznym oraz wskazują kierunki nowatorskich badań.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Technologia Kształcenia
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Zbiór szkiców literackich i biograficznych stanowiący zapis poszukiwań literackich i naukowych autorki związanych z postacią Virginii Woolf. Teksty zamieszczone w monografii dotyczą głównie twórczości literackiej pisarki, choć nie stronią od komponentu biograficznego. Wśród poruszanych tematów znaleźć można akwatyczność w powieściach Woolf, zagadnienie ciszy i rozmowy, stosunek Woolf do osoby i twórczości Josepha Conrada, filozoficzne podłoże pisarstwa autorki „Orlanda”, tematykę związaną z melancholią i baśniowością. Niektóre z nich to poszerzone wersje tekstów opublikowanych wcześniej bądź wygłoszonych na konferencjach naukowych, inne to rzeczy publikowane po raz pierwszy.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Literaturoznawstwo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Praca zbiorowa obejmuje szereg zagadnień związanych z aktywizacją, postrzeganą przez autorów wielowymiarowo i wielowątkowo. Animacja staje się bardzo istotna w ożywianiu i uruchamianiu sił społecznych tkwiących w środowisku, dzięki którym można dokonywać przeobrażeń obejmujących zmiany społeczne, ekonomiczne i kulturalne. Niniejszy tom dedykowany jest pamięci Heleny Radlińskiej, prekursorki polskiej pedagogiki społecznej, która zawsze podkreślała w swoich licznych publikacjach dotyczących wychowania i demokracji, że nadrzędnym celem pedagogiki społecznej jest przekształcanie istniejących warunków oraz budowanie przyszłości. W centrum zaś procesu przebudowy środowiska społecznego jest Jej zdaniem takie wdrażanie czynników, które nastawiając wolę ludzką mają zapewnić status quo lub modyfikować istniejące struktury.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Psychologia i Pedagogika
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

The intertemporal problems in law

red. Jarosław Mikołajewicz, Wojciech Szafrański, Andżelika Godek

Abstrakt (pl)

Fascynacja czasem jest naturalną konsekwencją faktu, iż kategoria czasu należy do uniwersalnych pojęć, przez które poszczególni ludzie czy społeczeństwo postrzegają rzeczywistość. Czas towarzyszy każdemu elementowi życia indywidualnego i zbiorowego. Tym samym we wszystkich obszarach powstaje pytanie o stosunek do czasu. Sposoby pojmowania czasu, a przede wszystkim orientacji temporalnych rozumianych jako postawy wobec obszarów czasu, są coraz częściej przedmiotem zainteresowania także nauk prawnych. Regulacje intertemporalne rozumiane współcześnie jako spozytywizowane rozstrzygnięcia intertemporalne są immanentnie związane nie z czasem naturalnym a czasem sztucznym. Tworzony przez społeczeństwo system prawny buduje odmienne ramy czasu prawnego, którego częścią istotną są współcześnie zarówno regulacje intertemporalne w formie określonego zbioru przepisów stanowiącego decyzję prawodawcy, jak i same rozstrzygnięcia intertemporalne, czyli każde prawne rozstrzygnięcie problemu intertemporalnego przyjmowane na gruncie kultury prawnej określonego społeczeństwa. Choć kategoria czasu jest tylko jednym z elementów problematyki intertemporalnej w prawie, to w ujęciu historycznym stanowiła punkt wyjścia w ogóle dla refleksji w tym zakresie. Dziś stanowi ona przede wszystkim obszar zainteresowania rozumiany jako pole prawnych rozstrzygnięć zagadnień związanych ze zmianą prawa w stosunku do sytuacji prawnych z elementem dawnym. Nie tylko złożoność wykładni prawa, ale przede wszystkim złożoność struktury tekstu prawnego, odnośnie którego w procesie stanowienia prawa nie zachodzi proste zastępowanie jednego fragmentu tekstu aktu prawnego drugim, stanowi o specyfice problematyki intertemporalnej prawa. Problematyka intertemporalna jest współcześnie nieodzownym elementem stosowania prawa, albowiem stawianie i rozwiązywanie problemów intertemporalnych tak naprawdę towarzyszy pracy wszystkich zawodów prawniczych.

Abstract (en)

Fascination with time is a natural consequence of the fact that the time category is a universal concept by which individuals or societies perceive reality. Time accompanies every aspect of individual and collective life. Thus, in all these diverse areas the question arises on the approach to time. Different ways of understanding time and, above all, temporal orientations construed as attitudes towards time zones, are increasingly of interest also to legal sciences. Intertemporal regulations, understood today as statutory intertemporal solutions, are intrinsically linked not to natural time but to artificial time. The legal system created by these societies builds upon a different temporal framework, both in the way of a defined set of statutory provisions that stem from the legislator's decision and the intertemporal solutions themselves, i.e. any legal solution of an intertemporal problem adopted as part of a legal culture of a particular society. Although the category of time is only one element of intertemporal law, the historical perspective was in general a starting point for the reflection on this subject. Today, it is primarily an area of ​​interest construed as a field of legal solutions pertaining to changes in law in relation to legal situations with an old element. It is not only the complexity of legal interpretation but, above all, the complexity of the structure of legal texts which is specific to intertemporal law and which, as far as statutory enactment is concerned, cannot be reduced to replacing parts of a legal text by another. Intertemporal issues are today an indispensable part of the law application, since posing and solving intertemporal problems is in fact an integral part of the work in all legal professions.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Prawo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Na podstawie art. 190 ust. 3 zdanie pierwsze in fine Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Trybunał Konstytucyjny uzyskał kompetencję do określenia innego terminu utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji niż dzień ogłoszenia orzeczenia we właściwym organie urzędowym. Po dwudziestu latach obwiązywania i stosowania wskazanego przepisu konstytucyjnego ujawniło się wiele problemów zarówno dla Trybunału Konstytucyjnego jako podmiotu, który uzyskał tę kompetencję oraz innych organów władzy publicznej i podmiotów prawa. Trybunał Konstytucyjny orzekając o innym terminie utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji niż dzień ogłoszenia orzeczenia we właściwym organie urzędowym musi rozstrzygać każdorazowo: czy skorzystać z tej kompetencji; jakie okoliczności powinny wystąpić, by z niej skorzystać; jak długi wyznaczyć termin utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji w granicach określonych w art. 190 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji i jakie skutki wywoła to orzeczenie. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o innym terminie utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji niż dzień ogłoszenia orzeczenia we właściwym organie urzędowym sprawia wiele komplikacji w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości. Muszą one bowiem podjąć decyzję czy stosować regulację, o której wiadomo, że jest niekonstytucyjna; jeżeli ją stosować, to w jaki sposób i jakie skutki się z tym wiążą. Nietrudno przy tym dostrzec, że podjęcie decyzji o niezastosowaniu niekonstytucyjnej regulacji w okresie, gdy ta obowiązuje, ponieważ Trybunał Konstytucyjny orzekł o czasowym pozostawieniu jej w systemie prawa, przekreśla sens orzeczenia Trybunału o terminie utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji oraz art. 190 ust. 3 zdanie pierwsze in fine Konstytucji. Celem monografii jest odtworzenie konstytucyjnej koncepcji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z innym terminem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnej regulacji niż dzień ogłoszenia orzeczenia we właściwym organie urzędowym i skutków prawnych z nimi związanych. Dzięki temu możliwe będzie sformułowanie propozycji odpowiedzi na szereg pytań stawianych przez doktrynę prawniczą i judykaturę w związku ze stosowaniem art. 190 ust. 3 zdanie pierwsze in fine Konstytucji.

Dodatkowe informacje

 • Dziedzina Prawo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
«pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia»
Strona 1 z 7

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl