ANNOUNCEMENTS

Tom zawiera drugą księgę „Biblioteki Historycznej" Diodora Sycylijskiego, w której autor przedstawił najdawniejsze dzieje Asyrii i Persji, podał też nieco informacji o położeniu geograficznym i strukturze społecznej Indii, wspomniał również o Scytach, Amazonkach i Hiperborejczykach. Nieco uwagi poświęcił Arabii z jej fauną i florą. Księgę zamyka streszczenie romansu utopijnego Jambulosa o Wyspach Słońca.

Additional Info

 • Dziedzina Historia
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Unproduktive Esser. Studien über das Schicksal der Kranken und psychisch Belasteten unter der NS Herrschaft

Grażyna Gajewska, Maria Tomczak, Marek Kaźmierczak, Anna Ziółkowska, Ewelina Szurgot-Prus

Abstrakt (pl)

Tematem monografii jest tzw. Akcja T4 – masowe morderstwa przewlekle chorych i upośledzonych psychicznie w czasie II wojny światowej. Celem tych działań nie była chęć ulżenia chorym w cierpieniu ani zapewnienie im godnego umierania, lecz planowa eksterminacja ludzi uznanych przez nazistów za zbędne obciążenie dla narodu niemieckiego. W publikacji uwaga skierowana została nie tylko na procedury i przebieg pseudoeutanazji w sześciu ośrodkach wyznaczonych przez Niemców, co określa się mianem Akcji T4, lecz także na morderstwa pacjentów w ośrodkach usytuowanych na terenie Kraju Warty, co w literaturze przedmiotu nazywa się czasami dziką eutanazją. W Kraju Warty chorzy byli zabijani za pomocą gazu najpierw w Forcie VII w Poznaniu, a potem w specjalnie skonstruowanych samochodach. Na tym terenie zamordowano w ten sposób ok. 4,5 tys. pacjentów z zakładów psychiatrycznych w Owińskach, Gnieźnie, Kościanie, Warcie, Łodzi (Kochanówka) oraz z Kliniki Neurologiczno-Psychiatrycznej w Poznaniu. W tym szerokim kontekście historycznym autorzy chcieli zaznaczyć szpital gnieźnieński. Był to jeden z ośrodków, które w czasie II wojny światowej zostały przekształcone w obozy służące eksterminacji dużych grup ludzi. Obok Warty był on jedynym, który działał do końca wojny – „Dziekanka” działająca pod nazwą „Tiegenhof” do 1945 r. była miejscem cierpienia, strachu (pacjentów, ale także personelu medycznego niższego szczebla) i niewiarygodnych nadużyć etyki medycznej.

Abstrakt (en)

The theme of monograph is “Action T4” – mass murders of chronically ill and mentally retarded during the Second World War. The purpose of these activities was not to relieve the suffering of the sick or to give them a decent death, but the planned extermination of the people recognized by the Nazis as unnecessary burden on the German people. Our attention focused not only on the procedures and the course of pseudo-euthanasia in the six sites designated by the Nazis to participate in the Action T4 proper, but also on murders of patients in institutions across the Wartheland (Land of the Warta), to which literature of the subject refers as wild or random euthanasia. In the Wartheland, victims were gassed, initially at Fort VII in Poznań and then in specially adapted vehicles. Altogether, approximately 4,500 patients from psychiatric institutions in Owińska, Gniezno, Kościan, Warta, Łódź (Kochanówka) and the Clinic of Neurology and Psychiatry in Poznań were killed in the region. Given this broad historical context, we sought to draw more attention to the hospital in Gniezno. It was one of the sites which during World War II was converted into a camp serving to exterminate large numbers of people. Next to Warta, it was the only one to function until the end of hostilities. The “Dziekanka”, which operated under the name of “Tiegenhof” until 1945, was a place of suffering, fear (experienced not only by patients but also by low-level personnel) and inconceivable abuse of medical ethics.

Additional Info

 • Dziedzina Historia
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Pierwsza praca poświęcona administracyjnym karom pieniężnym w ujęciu materialnoprawnym i procesowym. Rozważania przedstawiono w sześciu rozdziałach. W pierwszym objaśnione zostały podstawowe pojęcia i założenia metodologiczne, przedstawiono też istotę sankcji administracyjnych. Drugi dotyczy ewolucji karania przez administrację, a także problematyki kryteriów doboru czynów bezprawnych do regulacji sanacyjnej metodą prawa administracyjnego. Rozdział także ukazuje podobieństwa i różnice administracyjnych kar pieniężnych do innych instrumentów prawno-finansowych na gruncie prawa administracyjnego. W rozdziale trzecim podjęto tematykę funkcji i celów administracyjnych kar pieniężnych, a nadto zawarto liczne rozważania dotyczące sposobu redagowania norm sankcjonowanych i sankcjonujących. Rozdział czwarty poświęcony został zagadnieniom zasad odpowiedzialności administracyjnej oraz okolicznościom łagodzącym i zaostrzającym wymiar administracyjnych kar pieniężnych względnie oznaczonych, a także instytucjom materialnoprawnym związanym ze stosowaniem tych instrumentów prawnych. Rozdział piąty zawiera analizę skuteczności i efektywności administracyjnych kar pieniężnych oraz wpływu ulg w ich spłacie na ich skuteczność. Ostatni rozdział opisuje gwarancje proceduralne w stosowaniu administracyjnych kar pieniężnych, takie jak: zasady rzetelnego i sprawiedliwego postępowania represyjnego, prawa do obrony czy też prawa do sądu. Nakreślony w pracy pryzmat badań łączy elementy teoretycznoprawne, metodologiczne i dogmatyczne, z których wynikają liczne wnioski. Praca jest interesująca dla szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim: teoretyków prawa i dogmatyków, zwłaszcza procesualistów, lecz także prawników praktyków i adeptów zawodów prawniczych.

Additional Info

 • Dziedzina Prawo
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona

Z zakończenia (pl)

Gdy przyglądamy się współczesnej praktyce społecznej, reprezentowanej przez media masowego przekazu, bez trudu dochodzimy do wniosku, że słowotwórcza działalność podmiotu jest w dużej mierze determinowana czynnikami pragmatycznymi. Modele słowotwórcze, które cechuje pewna stałość formy oraz zmienność znaczenia, wpisują się doskonale w obraz współczesności. Stają się skutecznym narzędziem pozwalającym użytkownikom języka realizować najważniejsze dla nich potrzeby – łatwego i szybkiego nazywania bytów wyobrażeniowych. Composita, stanowiące przedmiot analiz, należy traktować jak swego rodzaju znak czasu zarówno we współczesnym polskim, jak i bułgarskim medialnym dyskursie publicystycznym. Serie polskich i bułgarskich wyrazów złożonych z komponentami eko-/еко-, euro-/евро-, gej-/гей- i homo-/хомо- cechuje wysoka produktywność, wskazując tym samym na zjawiska zajmujące centralne pozycje w medialnym dyskursie publicystycznym obu języków. Z kolei struktury złożone z komponentami чалга- i менте-/-менте w języku bułgarskim wyznaczają specyficzne, typowe dla kultury popularnej w tym kraju przestrzenie, przyczyniając się do ukonkretnienia dyskursu potocznego, ale i intelektualnego (metadyskurs o czałdze). Trudno odpowiedzieć na pytanie, ile z tych struktur utrwali się i zagości na stałe w języku. Zresztą nie jestem przekonana, czy, w obliczu współczesności i praw, które nią rządzą, to pytanie znajduje uzasadnienie, ponieważ mamy do czynienia z wyrazami funkcjonującymi w języku na szczególnych zasadach. Ich istnienie sankcjonuje często konkretne zdarzenie użycia językowego. Wyjęte z kontekstu stają się konceptualnie rozmyte. Ale ta cecha tym bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że właśnie tego typu konstrukcje, także jako struktury realizujące określony model słowotwórczy, są językowym sposobem adaptacji do współczesności.

O książce (pl)

W monografii podjęto problem kilku serii compositów wykazujących wysoką aktywność słowotwórczą we współczesnych językach polskim i bułgarskim w sposób, który pozwala na pokazanie pragmatycznego aspektu słowotwórstwa. Analizie poddano serie złożeń z komponentami: pol. eko-, euro-, homo-, gej-; bułg. еко-, евро-, хомо-, гей-, чалга-, менте-/-менте. Wyrazy te na różne sposoby odnoszą się do pojęć kluczowych we współczesnych dyskursach kulturowych w ramach pewnej ponadnarodowej, „europejskiej” wspólnoty, tj. do pojęć ekologia/екология, Europa/Европа, ludzka seksualność/човешка сексуалност. Oprócz tego opisano sposób funkcjonowania dwóch typowych dla języka bułgarskiego serii wyrażeń złożonych z чалга- i менте- / -менте. Usystematyzowano też wybrane aspekty wiedzy na temat omawianych typów compositów na gruncie językoznawstwa polonistycznego i bułgarystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości compositów, które stanowią o psychicznym sposobie postrzegania rzeczy utrwalonych w ich strukturze. Autorka podjęła próbę interpretacji zarówno słowotwórczej, jak i znaczeniowej compositów w ujęciu konfrontatywnym z perspektywy językoznawstwa kognitywnego i komunikatywizmu. Decydujące znaczenie dla zaprezentowanych w książce wyników badań mają założenia dotyczące kontekstu. Stanowiące przedmiot opisu composita to konstrukcje, które w semantycznym systemie języka oraz w komunikacji językowej okazują się niejednoznaczne lub niedookreślone. Wyrażenia te nabierają znaczenia dopiero w kontekście – są zatem silnie ukontekstowione. W tym sensie można mówić o ich „ubezwłasnowolnieniu”. Dlatego właśnie rozpatrzono derywaty w użyciu językowym z uwzględnieniem różnych aspektów zdarzenia. Kluczowe znaczenie dla badania ma wyodrębnienie i opisanie schematów konstrukcyjnych poszczególnych serii złożeń oraz wyabstrahowanie na podstawie zdarzeń użycia językowego profili znaczeniowych powtarzalnych (najczęściej występujących w prepozycji) komponentów złożeń.

Additional Info

 • Dziedzina Filologia Słowiańska
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
Praca jest przewodnikiem przeznaczonym dla osób podejmujących i prowadzących badania pedagogiczne bądź jako licencjaci, magistranci, doktoranci, a nawet habilitanci, bądź też jako badacze mający ambicję uprawiania pedagogiki według reguł obowiązujących w tej dyscyplinie jako nauce społecznej. Początkowa część pracy wprowadza czytelnika w pedagogikę jako naukę, zasady i reguły jej budowania oraz uprawiania. W kolejnych jej częściach autor stara się systematycznie prowadzić czytelnika przez wszystkie czynności składające się na proces badawczy w pedagogice, poczynając od wyboru tematu badań, przez kolejne etapy postępowania badawczego, takie jak: ustalenie celów badań, formułowanie problemów i hipotez badawczych, przygotowanie narzędzi do badań, ich planowanie i realizacja, opracowywanie zebranego materiału badawczego i analizowanie wyników badań, wreszcie kończąc na redagowaniu raportu z nich, a więc rozprawy naukowej zamykającej cały proces badawczy. Książka nie jest jeszcze jednym podręcznikiem metodologii pedagogiki, lecz zbiorem rad i wskazówek, jak krok po kroku, mentalnie i praktycznie realizować poszczególne etapy procesu badawczego w pedagogice. Założeniem przyświecającym pracy jest nieuleganie żadnym jednostronnym kierunkom lub tendencjom w metodologii pedagogiki, a zarazem uwzględnianie tych koncepcji, które są w niej uznawane i stosowane, jak na przykład koncepcje badań ilościowych i jakościowych.

Additional Info

 • Dziedzina Metodologia Pedagogiki
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
The theoretical part of the book shows that learning in CyberParks takes the form of technology-enhanced outdoor learning and is an element of smart learning, i.e. the latest concept of ICT-supported learning. Learning in CyberParks can also become an element of smart education – a concept of formal learning in the smart city. Learning in CyberParks is supposed to provide students with contact with nature and stimulate them to be physically active. It is thus a type of a dual task. Studies in cognitive neuroscience suggest that this type of cognitive-motor interference can expose students to a motor danger and weaken their cognitive capabilities. If this was the case, the idea of learning in CyberParks would need to be modified. In order to solve this, two experiments with the use of mobile EEG were carried out. The empirical part of the book indeed shows that during dual tasks in CyberParks students are less focused and more stressed, and the dynamics of attention and meditation ceases to reflect the dynamics of the cognitive task. Thus, before CyberParks become learning spaces, the idea of CyberParks has to be modified. The cognitive activity intended in CyberParks should be separated from physical activity. When learning in CyberParks, one should be sitting and using applications that do not require movement. Staying close to nature improves the functioning of the brain, therefore such learning is more effective than that carried out indoors. It is also more healthy. When designing CyberParks, one thus has to think not only about the technological infrastructure, but also about making spots for using ICT while sitting available. In this approach, learning in CyberParks becomes an important concept that can be used in practice in order to provide an answer to numerous problems of contemporary educational institutions, related to students’ lack of contact with nature and consolidation of their sedentary lifestyle. The study was supported by European Cooperation in Science and Technology (COST) Action: Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to improve their use and attractiveness (CYBERPARKS) (TUD COST Action TU1306). COST is supported by the EU Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020. The equipment used was purchased from scholarship for young outstanding scientists funded by the Ministry of Science and Higher Education in Poland (0049/E-336/STYP/11/2016). The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Additional Info

 • Dziedzina Badania Interdyscyplinarne
 • Typ publikacji Monografia
 • Termin wydania -
 • ::: UAM – Pasja dobrze wykształcona
«StartPrev12345NextEnd»
Page 1 of 5

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius
ul. A. Fredry 10, 
61 - 701 Poznań
Centrala: 61 829 46 46,   Fax: 61 829 46 47,   Sprzedaż: 61 829 46 40
Dział Handlowy press@amu.edu.pl,    Sekretariat wydnauk@amu.edu.pl